Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Rubicon Search, betrekking hebbend op executive search en het in opdracht adviseren bij het werven en/of selecteren van personeel.

1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

1.3. De offertes van Rubicon Search zijn vrijblijvend.

1.4. Op deze overeenkomsten en opdrachten genoemd in art. 1.1 en betrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

1.5. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.

2. Opdracht

2.1. Op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie, stelt Rubicon Search een samenwerkingsovereenkomst op.

2.2. De door Rubicon Search en opdrachtgever ondertekende samenwerkingsovereenkomst geldt als grondslag voor de opdracht.

2.3. Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst en de algemene voorwaarden, worden de opdrachtgever ter hand gesteld.

2.4. Wijziging van de opdracht wordt beschouwd als het verstrekken van een nieuwe opdracht aan Rubicon Search. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor de eerder verstrekte opdracht en gewijzigde opdrachten.

3. Search en selectieprocedure

3.1. Rubicon Search introduceert één of meerdere kandidaten bij de opdrachtgever op basis van de door de kandidaat verstrekte gegevens enerzijds en de samenwerkingsovereenkomst anderzijds.

3.2. Indien de opdrachtgever binnen 1 jaar na de samenwerkingsovereenkomst één of meerdere door Rubicon Search voorgestelde, maar niet aangenomen kandidaten toch in dienst neemt, dan verplicht zich de opdrachtgever zulks mede te delen aan Rubicon Search en dient het overeengekomen honorarium alsnog te worden voldaan.

3.3. Indien opdrachtgever en kandidaat tot overeenstemming komen over het te vervullen dienstverband wordt Rubicon Search over de afspraken geïnformeerd doormiddel van het toezenden van een getekend arbeidscontract.

3.4. Indien kandidaten gedurende de procedure uit andere bronnen dan die van Rubicon Search worden gekozen brengt Rubicon Search het aantal tot dan toe gemaakte uren gerelateerd aan de search plus overige gemaakte kosten in rekening.

3.5. Voor elke door Rubicon Search uitgevoerde opdracht geldt een exclusiviteitperiode van 3 maanden na tekenen van de overeenkomst. Indien de oorspronkelijke opdracht wordt gewijzigd in welke vorm dan ook, gaat een nieuwe periode van exclusiviteit in vanaf het moment dat de wijzigingen gecommuniceerd zijn naar Rubicon Search.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Voordracht van kandidaten komt tot stand naar inzicht en overtuiging van Rubicon Search en conform de normen van goed vakmanschap. Rubicon Search gaat uit van de te goeder trouw handelen van kandidaten en referenten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijk keuze van de kandidaat. Rubicon Search sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten ‐daaronder begrepen gevolgschade ‐ van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

5. Betalingsvoorwaarden Honorarium

5.1. Rubicon Search brengt bij het bereiken van overeenstemming tussen opdrachtgever en een door Rubicon Search voorgestelde kandidaat een honorarium in rekening, bestaande uit een percentage van het tussen de kandidaat en de opdrachtgever overeengekomen bruto jaarinkomen (inclusief vakantiegeld) en eventuele bonusregelingen.

De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het aantal in te vullen vacatures en de toegepaste wervingsstrategie en wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Bij afzonderlijke opdrachten wordt 30% van het on target inkomen (OTE) in rekening gebracht. Bij elke opdracht wordt een voorschot van 1/3 deel van het totale honorarium in rekening gebracht.

5.2. Het honorarium is exclusief de in overleg met de opdrachtgever gemaakte extra kosten (bijv. advertising).

5.3. Onder bruto jaarinkomen verstaat Rubicon Search alle vastgelegde inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris, vakantiegeld, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties.

5.4. Indien er sprake is van een on target inkomen, wordt het variabele deel tot het bruto jaarsalaris gerekend.

5.5. Facturering van het honorarium geschiedt als volgt:

• Overeengekomen percentage van het totale honorarium bij opdrachtverstrekking of een wederzijds overeengekomen vooruit te betalen bedrag.

• Resterende bedrag bij ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met de voorgestelde kandidaat.

• Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Vragen met betrekking tot de factuur dienen binnen 5 werkdagen na factuur ontvangst schriftelijk aan Rubicon Search kenbaar gemaakt te worden.

• Alle kosten van inning, in of buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.